top of page

Protokoll årsmøte Sportsklubben Jarl 2022

Årsmøtet ble avholdt på Jarlahuset onsdag 30.03.2022 klokken 19.30.


Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anser for stemmeberettigede

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 20

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 2: Godkjenning av innkallingen

Styret fremla forslag om innkallingen skulle bli godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 3: Godkjenning av sakslisten

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 4: Valg av dirigent

Styret foreslo Lars Idar Waage som dirigent

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet valgte Lars Idar Waage som dirigent.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 5: Valg av referent

Styret foreslo sekretær i styret, Kenneth Sivertsen som referent.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Kenneth Sivertsen som referent.

Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 6: Valg to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Nina Aslaug Gabrielsen og Trond Paulsen til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Nina Aslaug Gabrielsen og Trond Paulsen til å underskrive protokollen.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 7: Behandling av idrettslagets årsberetninger

Styret fremla idrettslagets årsberetninger for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå og Per Helge Lillefosse

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningene

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 8: Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 9: Behandling av innkomne forslag og saker


Sak 9.1 - Oppløsning av Volmer Dahls minnefond

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag med 16 stemmer for og 4 stemmer mot


Sak 9.2 - Investeringsbudsjett 2022

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 9.3 - Fotballfritidsordning (FFO)

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak.

Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2023

Styret fremla forslag til medlemskontingent og treningsavgift for fastsettelse av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage og Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet fastsatte medlemskontingent til likt fjoråret, men en økning i treningsavgiften på Kr. 100 for alle medlemmer.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Styret fremla budsjett 2023 til årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 12: Behandling idrettslagets organisasjonskart

Styret fremla forslag til organisasjonskart for behandling på årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage og Oddbjørn Fiskå

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonskart

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13: Valg av styrerepresentanter


Sak 13.1 - Nestleder

Valgkomiteen foreslo Margrethe Sunde som nestleder i 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Margrethe Sunde som leder.

Enstemmig - ingen innvendinger
Sak 13.2 - 2x Styremedlemmer

Valgkomiteen foreslo Per Helge Lillefosse (2 år) og Arne Carlsen (1 år) som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Per Helge Lillefosse (2 år) og Arne Carlsen (1 år) som styremedlemmer i 2 år.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.3 - Varamedlem

Valgkomiteen foreslo Kjersti Lotsberg som varamedlem i 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Kjersti Lotsberg som varamedlem i 1 år.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.4 - To personer til kontrollutvalget

Valgkomiteen foreslo Odd Egil Torgersen og Jan Roar Rosland som medlemmer i kontrollutvalg for 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Odd Egil Torgersen og Jan Roar Rosland til kontrollutvalget.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.5 - Medlemmer til valgkomiteen

Det kommende styret bes å få fullmakt til å finne 2 medlemmer til valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Styret har fått fullmakt til å finne medlemmer.

Nina Aslaug Gabrielsen og Sølvi Schei er blitt valgt av styret til å være medlemmer i valgkomiteen.


Trond Helge Paulsen Nina Aslaug Gabrielsen


Comments


bottom of page