top of page

Protokoll for gjennomført årsmøte 2023

Årsmøte 2023 for Sportsklubben Jarl ble avholdt på Jarlahuset onsdag 22. mars kl 19:30.

Takk til de fremmøtte for god gjennomføring!

Protokoll følger under bildet.

Protokoll årsmøte Sportsklubben Jarl 2023 Årsmøtet ble avholdt på Jarlahuset onsdag 22.03.2023 klokken 19.30. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anser for stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 20. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 2: Godkjenning av innkallingen Styret fremla forslag om innkallingen skulle bli godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 3: Godkjenning av sakslisten Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå Vedtak: Årsmøtet godkjente sakslisten Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 4: Valg av dirigent Styret foreslo Lars Idar Waage som dirigent.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå Vedtak: Årsmøtet valgte Lars Idar Waage som dirigent. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 5: Valg av referent Styret foreslo sekretær i styret, Kenneth Sivertsen som referent.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage Vedtak: Årsmøtet valgte Kenneth Sivertsen som referent. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 6: Valg to medlemmer til å underskrive protokollen Styret foreslo Henrik Wendelborg og Trond Paulsen til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage Vedtak: Årsmøtet valgte Henrik Wendelborg og Trond Paulsentil å underskrive protokollen. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 7: Behandling av idrettslagets årsberetninger Styret fremla idrettslagets årsberetninger for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå og Per Helge Lillefosse

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningene. Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 8: Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet. Enstemmig - men med kommentar om at korrekt navn i rapport skal være Michael Edward Nygaard og ikke William Nygaard.

Sak 9: Behandling av innkomne forslag og saker

Sak 9.1 - Klubb emblem Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen og Lars Idar Waage Vedtak:

Årsmøtet godkjente styrets forslag til vedtak. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 9.2 - Kvalitetsklubb (orienteringssak) Følgende hadde ordet i saken: Oddbjørn Fiskå

Sak 9.3 - Investeringsregnskap 2022 (orienteringssak) Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen Sak 9.4 - Investeringsbudsjett 2023

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen Vedta:

Årsmøtet godkjente budsjettet. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2024 Styret fremla forslag til medlemskontingent og treningsavgift for fastsettelse av årsmøtet. Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage og Arne Carlsen Vedtak: Årsmøtet fastsatte medlemskontingent til likt fjoråret, men økning i treningsavgiften på Kr. 100 for 5-12 år (barn)og 13-19 år (ungdom). For senior og A-Lag økes treningsavgiften med 300 kr. Enstemmig - ingen innvendinger Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett Styret fremla budsjett 2023 til årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Arne Carlsen Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett. Enstemmig - ingen innvendinger

Sak 12: Behandling idrettslagets organisasjonskart Styret fremla forslag til organisasjonskart for behandling på årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage og Oddbjørn Fiskå Vedtak:

Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonskart Enstemmig - ingen innvendinger Sak 13: Valg av styrerepresentanter

Sak 13.1 - Styreleder Valgkomiteen foreslo Oddbjørn som styreleder i 2 år.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Oddbjørn som styreleder. Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.2 - 4x Styremedlemmer

Valgkomiteen foreslo Kenneth Sivertsen (2 år), Arne Carlsen (1 år), Henrik Ørke Wendelborg (2 år) og Line Andersen (2 år) som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Kenneth Sivertsen (2 år), Arne Carlsen(1 år), Henrik Ørke Wendelborg (2 år) og Line Andersen (2 år) som styremedlemmer.

Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.3 - Varamedlem

Valgkomiteen foreslo Kjersti Lotsberg som varamedlem i 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Kjersti Lotsberg som varamedlem i 1 år. Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.4 - To personer til kontrollutvalget

Valgkomiteen foreslo Odd Egil Torgersen og Jan Roar Rosland som medlemmer i kontrollutvalg for 1 år.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Årsmøtet valgte Odd Egil Torgersen og Jan Roar Rosland til kontrollutvalget. Enstemmig - ingen innvendinger


Sak 13.5 - Medlemmer til valgkomiteen

Den forrige valgkomiteen tar ikke gjenvalg og styret har ikke lyktes med å finne nye medlemmer av valgkomiteen, og ber herved årsmøte om mandat til å fortsette dette arbeidet, samt velge valgkomite. Følgende hadde ordet i saken: Lars Idar Waage

Vedtak: Styret får mandat til å fortsette arbeidet med å finne ny valgkomite. Enstemmig - ingen innvendinger
Trond Helge Paulsen Henrik Ørke Wendelborg
3/23/2023 3/23/2023

Commentaires


bottom of page